Hashtag: #io_blossoms

282 Posts

Top Posts

Recent Posts

به وقت نرگس های زرد که می دانند هدف از زیستن بالیدن است چگونه را به خاطر بسپار چرا را فراموش کن به وقت یاسمن ها که ادعا می کنند هدف از بیدار شدن رویا دیدن است چنین را به خاطر بسپار انگار را فراموش کن به وقت گلهای سرخ که ما را اکنون و اینجا با بهشت شگفت زده می کنند آری را به خاطر بسپار اگر را فراموش کن و در راز زیستن به وقتی که زمان ما را از قید زمان می رهاند مرا به خاطر بسپار "ای ای کامینگز"

  • 93
  • 3
  • 2 Weeks ago